Om oss

Vi är ett personligt tech företag med inköp som kärnkompetens

Vi erbjuder en molntjänst som hjälper dig att automatisera hela konsultlivscykeln, från inköp till betalningar. Molntjänsten är redan idag implementerad och används i 8 länder, har över 250 aktiva leverantörer och används av över 3000 användare, dagligen.

 

Vi vet att modern teknologi och att använda konsulter är en viktig del hos alla företag för att vara konkurrenskraftiga och därför behöver den kategorin behandlas som det. Vårt mål är att vara i framkant när det gäller inköp och upphandling av konsulter genom att använda vår erfarenhet och egenutvecklade plattform för det. Vi utmanar det traditionella med enklare och effektivare sätt att arbeta.

People having a meeting drinking tea
Person writing down ideas on computer from paper

Vi är en utmanare

Vi är ett digitalt bolag från grunden med låg kostnadsbas och lever för att utmanade de traditionella leverantörerna och arbetssätten. Våra kunder väljer för att arbeta med innovativa idéer som resulterar i skalbara och kostnadseffektiva arbetsprocesser.

Vi är det personliga tech företaget

Att vara ett personligt tech företag ger oss unika möjligheter att anpassa vår molntjänst till varje kunds specifika behov. Vi älskar det vi gör och vi använder vår passion för att särskilja oss mot våra konkurrenter. Vi ser alltid till att uppmuntra mod, transparens och ärlighet.

Vi står på kundens sida

Vi arbetar i partnerskap med inköpsavdelningar i hela norden. Helt dedikerade och personligt investerade för att se till att våra kunder får kontroll, transparens och skalbarhet i hanteringen av externa konsulter.

Stäng meny

NORDIC BANK

Nordic bank use our cloud service to find and manage all consultants globally. This includes both resource consultants and project deliveries (SoW). The cloud service has been operational since 2015.

We are the personal technology company with procurement as core

We offer a cloud service that helps customers digitize the entire consultant lifecycle from procurement to payment. The cloud service has been implemented by customers in 8 countries to date, handles over 250 active suppliers and is being accessed by over 3000 users daily.

We believe technology and external workforce is part of every company’s key assets and need to be treated as such. Our aim is to be at the forefront when it comes to procurement, by utilizing our experience and technology. We challenge the traditional with easier and more efficient ways of working.
People having a meeting drinking tea
Person writing down ideas on computer from paper
The challenger
A true digital company from start with a low cost base challenging the traditional suppliers within consultant procurement. Our customers chose us to work with innovative ideas resulting in scalable and cost efficient workflows.

The personal tech company
Being personal tech company provides us with unique possibilities to adapt our cloud service to the customer specific needs. We love what we do and use our passion to stand out from competition. We encourage bravery, transparency and honesty.

We stand on the customer side
We align in true partnership with procurement departments all over Nordics. Fully committed and personal invested with support for you to gain control, transparency and and scalability when managing externals.

Our Expertise

We make sure to digitize your entire consultant lifecycle from procurement to pay

Requisition

Customized portal to capture and manage all your requests.

Approve

Automated request approval in your workflow.

Distribute

Send invites to frame agreement suppliers, ad hoc suppliers or why not include a nisched marketplace.

Offer

Receive all proposals in an structured way and in accordance with GDPR.

Select

Compare candidates, book interviews and select the best suitable consultant.

Approve

Integrate cost approval in your workflow.

Contract

Have all your external contracts and SoW´s e-signed and stored in one place.

Onboarding

Automate a personal onboarding process for all consultants.

Cost report

Collect all reported cost during the contract and manage approvals.

Invoicing

Enable self billing invoicing and ensure 100% correctness.

Evaluate

Measure and compare both qualitative and quantitative supplier performance.

Analyze

Look at the past, the current and predict the future by taking control of accruals, cost reservations, spend and supplier management.

Vår expertis

Vi ser till att digitalisera hela konsultlivscykeln, från upphandling till betalning.

Förfrågan

Portal för att fånga upp alla behov av resurser och nya projekt.

Attest.

Förenklad hantering av attester vid nya inköp.

Distribuera

Bjud in ramavtalsleverantörer och nischade leverantörer att svara. Varför inte prova att publicera behovet på en marknadsplats för frilansare samtidigt?

Offert

Ta emot alla offerter i portalen strukturerat och i linje med GDPR.

Välj

Jämför och kommunicera med alla kandidater på ett lätt sätt.

Attest.

Förenklad hantering av attester på kontrakt som ska signeras.

Avtal

Samtliga konsultkontrakt och projektavtal signerade på ett ställe. Full kontroll och compliance.

Onboarding

Automatiserad onboarding process för alla nya konsulter.

Tidrapport

Samla in tider, utlägg och övriga kostnader varje månad här eller importera från eget rapporteringsverktyg för tid/kostnader.

Faktura

Möjliggör automatisk fakturering för ett felfritt resultat

Utvärdera

Mät och jämföra leverantörens prestanda.

Analys

Förutspå framtiden. Periodisera, reservera kostnader, följ trender och mät leverantörer.